จาริกแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล 4 ตำบล

จาริกแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล 4 ตำบล ตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา สักการะสังเวชนียสถาน ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลในวัดไทยแห่งดินแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 29,500 บาท เดินทาง ระหว่าง วันที่ 10-18 มีนาคม 2562 สายการบินแอร์เอเชีย/อินดิโก้แอร์ไลน์ (FD122, 6E97) กรุงเทพ – คยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินารา ลุมพินี – กบิลพัสดุ์ – สาวัตถี – พาราณสี – สารนาถ – กรุงเทพ นมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพาน ลุมพินี สถาณที่ประสูติของเจ้าชาย สิทธัตถะ พุทธคยา สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ สารนาถ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ พาราณสี ล่องแม่น้ำคงคา “แม่น้ำแห่งการชำระบาป” กุสินารา…

พม่า สักการะสามมหาบูชา

พม่า สักการะสามมหาบูชา อินทร์แขวน ชเวดากอง ชเวมอดอ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน เข้าพักโรงแรมหรู กินอยู่สบายเที่ยวแบบ เฟิร์สคลาส อาหารระดับภัตตาคาร เริ่มต้น  12,900 เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 61 สอบถามจองได้ที่ Tel : 094 494 9992 e-mail : shokeintertravel@hotmail.com