สู่แดน พุทธองค์
นมัสการ ณ พุทธสังเวชนียสถานแห่งชมพูทวีป อินเดีย –เนปาล

โดยสายการบินอินดิโก้
แสวงธรรม บำเพ็ญบุญ บูชาคุณพระพุทธองค์

เดินทางบุญไปกับเรา บริษัท มหาโชคธรรม (ซิท) จำกัด