จาริกแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล 4 ตำบล

จาริกแสวงบุญ อินเดีย-เนปาล 4 ตำบลตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา สักการะสังเวชนียสถาน ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศลในวัดไทยแห่งดินแดนพุทธภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 29,500 บาทเดินทาง ระหว่าง วันที่ 10-18 มีนาคม 2562สายการบินแอร์เอเชีย/อินดิโก้แอร์ไลน์ (FD122, 6E97)กรุงเทพ – คยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – เวสาลี – กุสินาราลุมพินี – กบิลพัสดุ์ – สาวัตถี – พาราณสี – สารนาถ – กรุงเทพนมัสการสังเวชนียสถานทั้ง 4 ประสูติ-ตรัสรู้-ปฐมเทศนา-ปรินิพพานลุมพินี สถาณที่ประสูติของเจ้าชาย สิทธัตถะ พุทธคยา สถานที่แห่งการตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ สารนาถ “ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน” สถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนากับปัญจวัคคีย์ พาราณสี ล่องแม่น้ำคงคา “แม่น้ำแห่งการชำระบาป” กุสินารา “สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันปรินิพพาน สาวัตถี เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษาอยู่นานที่สุดถึง 19 พรรษานำสวดมนต์และปฏิบัติธรรมตลอดการเดินทาง เพื่อบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คลิกดาวน์โหลดอ่านรายละเอียดได้ที่นี่